Phương thức liên hệ In

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Mọi yêu cầu, thông báo, phản hồi của Thành viên phải được thực hiện thông qua các phương thức liên hệ được Sàn Giao Dịch chấp nhận dưới đây:

Phương thức liên hệ

Sàn Giao dịch

Thành viên

Qua Trang web

Sàn Giao dịch gửi và nhận thông tin qua các chức năng được tích hợp trên Trang web www.xeonline.com.vn

Thành viên đăng nhập vào tài khoản trực tuyến đã đăng ký để thực hiện các chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Đặt lệnh thuê xe, Gửi thư điện tử, Hỗ trợ trực tuyến, Quản trị thông tin tài khoản, Quản lý xe, Quản lý lịch xe, Quản lý lịch thuê xe...

Qua thư điện tử

Sàn giao dịch gửi, nhận thư điện tử bằng các địa chỉ e-mail công bố tại Danh bạ thông tin liên hệ ở Phụ lục 2

Thành viên gửi, nhận thông tin bằng địa chỉ e-mail đã đăng ký. Trường hợp Thành viên gửi từ địa chỉ e-mail khác, Sàn Giao dịch có quyền thực hiện các biện pháp xác minh tư cách thành viên

Qua điện thoại

Sàn Giao dịch nhận hoặc gọi đi từ các số điện thoại công bố tại Danh bạ thông tin liên hệ ở Phụ lục 2

Thành viên sử dụng số điện thoại đã đăng ký. Trường hợp Thành viên sử dụng số điện thoại khác, Sàn Giao dịch có quyền thực hiện các biện pháp xác minh tư cách thành viên

Qua fax

Sàn Giao dịch nhận hoặc gửi fax từ các số fax đã đăng ký trong Danh bạ thông tin liên hệ ở Phụ lục 2

Thành viên sử dụng số fax đã đăng ký. Trường hợp Thành viên sử dụng số fax khác, Sàn Giao dịch có thể thực hiện các biện pháp xác minh tư cách thành viên

Qua văn bản gửi đến Sàn Giao dịch

Sàn Giao dịch tiếp nhận văn bản tại các địa chỉ văn phòng giao dịch được công bố tại Danh bạ thông tin liên hệ ở Phụ lục 2

Thành viên gửi văn bản qua các phương tiện chuyển phát theo địa chỉ các văn phòng giao dịch của Sàn Giao dịch. Văn bản phải bao gồm những thông tin, chữ ký hoặc dấu để chứng minh tư cách thành viên.

Liên hệ trực tiếp tại các Văn phòng giao dịch

Liên hệ trực tiếp với nhân viên giao dịch tại các văn phòng giao dịch của Sàn Giao dịch. Địa chỉ được công bố tại Danh bạ thông tin liên hệ ở Phụ lục 2

Thành viên đến liên hệ trực tiếp có thể được yêu cầu cung cấp những giấy tờ, hồ sơ hoặc thông tin để chứng minh tư cách thành viên.

Liên hệ trực tiếp tại địa điểm Thành viên

Nhân viên Sàn Giao dịch trực tiếp liên hệ với Thành viên tại địa điểm đã đăng ký, thực hiện các nội dung trong phạm vi được nêu trong Giấy giới thiệu

Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp những giấy tờ chứng minh tư cách thành viên.