Những quy định chung In

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế sàn được áp dụng và có giá trị ràng buộc đối với tất cả các Thành viên của Sàn Giao Dịch, bao gồm:

- ECONN với tư cách là đơn vị tổ chức và điều hành Sàn Giao Dịch;

- Nhà xe, với tư cách là Thành viên của Sàn Giao Dịch, như đuợc định nghĩa tại Quy chế sàn này;

- Khách hàng, với tư cách là Thành viên của Sàn Giao Dịch, như được định nghĩa tại Quy chế sàn này;

1.2 Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn Giao Dịch, các Thành viên thừa nhận rằng đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ nội dung của Quy chế sàn, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế sàn này.

1.3 Thành viên đồng ý rằng, nếu vi phạm các quy định trong Quy chế sàn, Thành viên sẵn sàng chấp thuận các chế tài, biện pháp xử phạt do Sàn Giao Dịch áp dụng theo các điều khoản ấn định trong Quy chế sàn.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế sàn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1 “Sàn Giao Dịch” là Sàn Giao Dịch Thuê Xe Trực Tuyến (Xeonline) với tư cách pháp lý, chức năng và cơ cấu tổ chức được mô tả tại phần đầu của Quy chế sàn này.

2.2 “Bảng giao dịch” là Bảng giao dịch thuê xe trực tuyến, nơi niêm yết và đăng tải thông tin về xe được niêm yết trên Trang web www.xeonline.com.vn.

2.3 “Nhà xe” là các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển theo quy định của pháp luật, đã ký kết Hợp đồng khung với ECONN và có xe được niêm yết trên Sàn Giao Dịch.

2.4 “Khách hàng”              là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức có đủ năng lực pháp luật theo Bộ Luật Dân Sự, có nhu cầu thuê xe trên Sàn Giao Dịch.

2.5 “Thành viên” là thành viên tham gia khai thác hoặc sử dụng Sàn Giao Dịch, gồm: ECONN, Khách hàng và Nhà xe.

2.6 “Quy chế sàn” là tài liệu này, quy định về cơ chế hoạt động của Sàn Giao Dịch, và tất cả các sửa đổi, bổ sung từng thời điểm.

2.7 “Xe” là xe ô tô thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của Nhà xe và được niêm yết trên Bảng giao dịch.

2.8 “Xe có lái” là xe được Khách hàng đặt thuê vận chuyển có kèm theo Lái xe.

2.9 “Xe tự lái” là xe được Khách hàng đặt thuê không kèm theo Lái xe.

2.10 “Hợp đồng khung” là Hợp đồng khung được ký kết giữa Nhà xe và ECONN để cung cấp dịch vụ vận chuyển và cho thuê xe thông qua Sàn Giao Dịch.

2.11 “Hợp đồng vận chuyển” là Hợp đồng vận chuyển để thực hiện giao dịch đối với Xe có lái.

2.12 “Hợp đồng thuê xe” là Hợp đồng thuê xe để thực hiện giao dịch đối với Xe tự lái.

2.13 “Niêm yết” là việc đăng tải các thông tin về Xe đáp ứng đủ Điều kiện niêm yết trên Bảng giao dịch.

2.14 “Điều kiện niêm yết”    là các tiêu chuẩn tối thiểu để xe được Niêm yết, được quy định tại Điều 8 của Quy chế sàn.

2.15 “Nội dung niêm yết”    là các thông tin của Xe được hiển thị trên Bảng giao dịch, được quy định tại Điều 9 của Quy chế sàn.

2.16 “Huỷ Niêm yết”           là việc dỡ bỏ Nội dung niêm yết khỏi Bảng giao dịch theo quy định tại Điều 11 của Quy chế sàn.

2.17 “Yêu cầu đặt xe”         là tập hợp những thông tin mà Khách hàng gửi bằng văn bản hoặc trình bày với Sàn Giao Dịch, phản ánh mong muốn, nguyện vọng, yêu cầu của Khách hàng về việc thuê xe. Yêu cầu đặt xe chỉ là đề nghị giao kết hợp đồng của Khách hàng và không ràng buộc Sàn Giao Dịch về mặt pháp lý đối với giao dịch cụ thể đó.

2.18 “Lệnh đặt xe”: là Yêu cầu đặt xe đã được Sàn Giao Dịch xác minh, đã được Khách hàng xác nhận và đã được hoàn chỉnh nội dung, bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết để Sàn Giao Dịch lựa chọn Xe.

2.19 “Lệnh điều xe”            là văn bản mà Sàn Giao Dịch gửi cho Nhà xe, gồm những thông tin về Giao dịch thuê xe và có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Nhà xe, ECONN và Khách hàng. Lệnh điều xe được lập tại thời điểm ký kết Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe.

2.20 “Lịch xe”                     là tập hợp tình trạng rỗi hay bận của Xe niêm yết, được lập thành bảng theo thời gian và được đăng tải trên Bảng giao dịch.

2.21 “Xe được yêu cầu” là chiếc xe cụ thể mà Khách hàng lựa chọn, được xác định trong Lệnh điều xe.

2.22 “Tài khoản trực tuyến là tài khoản được cấp bởi Sàn Giao Dịch cho các Thành viên để xác nhận tư cách Thành viên và cho phép Thành viên thực hiện các thao tác được phép trên Sàn Giao Dịch.

2.23 “Trang web là Trang thông tin điện tử www.xeonline.com.vn, bao gồm tất cả những thông tin và những chức năng được tích hợp trong đó.

2.24 “Hệ thống phần mềm” là tập hợp các phần mềm tin học được sử dụng trong quá trình giao dịch của Sàn Giao Dịch, bao gồm Trang web, các phần mềm chuyên dụng được sử dụng phục vụ cho Sàn Giao Dịch và các phần mềm được cung cấp cho Thành viên.

2.25 “Ngày làm việc” là các ngày trong tuần, trừ ngày Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Pháp Luật.