Tư cách thành viên In

CHƯƠNG II:
ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Điều 3: Điều kiện và lợi ích của Thành viên

3.1 Điều kiện trở thành Thành viên

i) Mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình và mọi tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, có người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền hợp pháp làm đại diện, có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hoặc thuê xe qua Sàn Giao Dịch đều có thể trở thành Khách hàng của Sàn Giao Dịch.

ii) Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận chuyển và/hoặc cho thuê xe theo quy định của pháp luật, có Xe đáp ứng đủ Điều kiện niêm yết, có nhu cầu giao dịch qua Sàn Giao Dịch để tăng hiệu suất sử dụng của xe đều có thể trở thành Nhà xe.

3.2 Lợi ích của Thành viên

Sàn Giao Dịch bảo đảm cho tất cả Thành viên được trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác, thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng và thuận tiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế sàn.

Mọi hoạt động và giao dịch trên Sàn Giao Dịch được giám sát chặt chẽ để bảo đảm cho Khách hàng được hưởng dịch vụ vận chuyển và chất lượng xe tốt với giá cạnh tranh, đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng và chất lượng dịch vụ của Nhà xe.

Điều 4: Đăng ký Thành viên

4.1 Đăng ký Thành viên Khách hàng:

Để trở thành Thành viên Khách hàng, các cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện trở thành Thành viên quy định tại Điều 3 phải đăng ký một Tài khoản trực tuyến trên Trang web bằng cách: truy cập vào Trang web www.xeonline.com.vn và đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức có nhu cầu giao dịch trên Sàn Giao Dịch mà chưa có Tài khoản trực tuyến, nhân viên của Sàn Giao Dịch sẽ lập Tài khoản trực tuyến và thông báo cho cá nhân, tổ chức đó trước khi bắt đầu giao dịch.

4.2 Đăng ký Thành viên Nhà xe:

Để trở thành Thành viên Nhà xe, sau khi thực hiện các bước đăng ký tài khoản nêu trong điểm 4.1, Sàn Giao Dịch sẽ tiếp nhận đăng ký của Thành viên và có quyền, trách nhiệm xác minh các thông tin được đăng ký, bao gồm cả việc yêu cầu cá nhân/tổ chức đăng ký xuất trình những giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ các Điều kiện trở thành Thành viên. Sau đó Sàn Giao Dịch sẽ yêu cầu Thành viên ký một Hợp đồng khung giữa ECONN và Nhà xe. Tư cách Thành viên của Nhà xe được chính thức xác lập kể từ thời điểm Hợp đồng khung được ký kết.

4.3 Các thông tin đăng ký do Sàn Giao Dịch quy định tại từng thời điểm, được thể hiện trong phần Đăng ký được tích hợp trên Trang web.

4.4 Khi đăng ký trở thành Thành viên, các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của những thông tin đã đăng ký. Sàn Giao Dịch có quyền từ chối việc đăng ký trở thành Thành viên hoặc chấm dứt tư cách Thành viên vào bất cứ thời điểm nào, nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào trong những thông tin đã được đăng ký.

4.5 Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký, Thành viên có thể tự sửa đổi thông tin Tài khoản trực tuyến hoặc thông báo cho Sàn Giao Dịch về các thay đổi đó trong vòng 1 Ngày làm việc kể từ khi các thay đổi đó diễn ra. Sàn Giao Dịch có trách nhiệm cập nhật các thay đổi do Thành viên cung cấp trong vòng 1 Ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

4.6 Các thông tin do Thành viên cung cấp hoặc kê khai khi đăng ký sẽ được Sàn Giao Dịch bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích giao dịch trên Sàn Giao Dịch, trừ trường hợp Sàn Giao Dịch buộc phải tiết lộ do yêu cầu của Toà án hoặc Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Đánh giá Thành viên

5.1 Sàn Giao Dịch thường xuyên đánh giá Thành viên thông qua thông số được gọi là “Điểm uy tín”. Các quy định chung về Đánh giá Thành viên được nêu trong Phụ lục “Một số Quy định chung về Đánh giá Thành viên”. Sàn Giao Dịch có toàn quyền trong việc đánh giá Thành viên. Điều này không loại trừ việc Sàn Giao Dịch tham khảo các đánh giá của bên thứ ba, và thông báo cho Thành viên về Điểm uy tín của Thành viên đó. Trong suốt quá trình Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch, Điểm uy tín sẽ được thường xuyên xem xét, đánh giá và thông báo cho Thành viên khi có sự thay đổi.

5.2 Cách tính toán điểm, thưởng điểm, trừ điểm được quy định trong Quy định về Đánh giá Thành viên do Sàn Giao Dịch ban hành tuỳ từng thời điểm.

5.3 Sàn Giao Dịch thường xuyên đánh giá Xe thông qua thông số Điểm xe trên cơ sở Điểm uy tín của Nhà xe. Các quy định về Điểm xe được nêu trong Quy định về Đánh giá Thành viên. Điểm xe được sử dụng làm căn cứ để sắp xếp thứ tự hiển thị trên Bảng Giao Dịch và xem xét mức ưu tiên khi Chọn xe. Khi hiển thị trên Bảng giao dịch, các Xe được sắp xếp theo thứ tự Điểm xe từ cao xuống thấp. Khi Chọn xe, mức ưu tiên được xếp tương ứng với Điểm xe.

5.4 Điểm uy tín của Khách hàng được sử dụng để xác định mức đặt cọc của Khách hàng đối với mỗi giao dịch, hoặc xem xét khả năng bảo lãnh đặt cọc của ECONN dành cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch tại Sàn Giao Dịch.

5.5 Khi Điểm uy tín của Thành viên nhỏ hơn Điểm uy tín tối thiểu được quy định tại Quy định về Đánh giá Thành viên thì tư cách Thành viên sẽ lập tức bị chấm dứt.

Điều 6: Chấm dứt tư cách Thành viên

6.1 Tư cách Thành viên đương nhiên bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

i) Hợp đồng khung giữa Nhà xe và ECONN bị chấm dứt;

ii) Sàn Giao Dịch chấm dứt hoạt động;

6.2 Tư cách Thành viên bị chấm dứt khi Thành viên chủ động đề nghị chấm dứt và được Sàn Giao Dịch chấp nhận.

6.3 Sàn Giao Dịch có thể huỷ tư cách Thành viên của Khách hàng hoặc Nhà xe trong các trường hợp sau:

i) Sàn Giao Dịch xác định các thông tin bắt buộc mà Thành viên đăng ký là không chính xác.

ii) Thành viên sử dụng Tài khoản trực tuyến để đưa những thông tin vi phạm pháp luật, có nội dung không lành mạnh, trái với đạo đức và thuần phong, mỹ tục lên Trang web. Sàn Giao Dịch có toàn quyền đánh giá các nội dung thông tin do Thành viên đưa lên Sàn Giao Dịch là phù hợp hoặc không phù hợp. Trong trường hợp Sàn Giao Dịch nhận thấy các thông được đăng tải không phù hợp, Sàn Giao Dịch sẽ gửi thư cảnh báo cho Thành viên. Nếu Thành viên đó không tự dỡ bỏ các nội dung thông tin đã tự ý đăng tải trong một thời hạn hợp lý do Sàn Giao Dịch quyết định, Sàn Giao Dịch có toàn quyền huỷ Tài khoản trực tuyến và chấm dứt tư cách thành viên của Thành viên này.

iii) Điểm uy tín của Thành viên nhỏ hơn Điểm uy tín tối thiểu được quy định tại Quy định về Đánh giá Thành viên

6.4 Trước khi chấm dứt tư cách Thành viên, Sàn Giao Dịch và Thành viên phải thanh lý các nghĩa vụ của các bên liên quan đến các giao dịch trên Sàn Giao Dịch. Sàn Giao Dịch có quyền áp dụng các chế tài để yêu cầu Thành viên thực hiện những nghĩa vụ (nếu có) trước hoặc sau khi chấm dứt tư cách Thành viên.

6.5 Khi tư cách Thành viên bị chấm dứt, Tài khoản trực tuyến đã cấp cho Thành viên và các thông tin liên quan tới Thành viên sẽ bị xoá bỏ khỏi hệ thống dữ liệu của Sàn Giao Dịch. Việc chấm dứt tư cách của bất kỳ Thành viên nào cũng sẽ được công bố công khai trên Trang web.

6.6 Việc Sàn Giao Dịch huỷ tư cách thành viên của Khách hàng vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 6.3 sẽ không loại trừ quyền của Sàn Giao Dịch được áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm khác theo quy định tại Quy chế sàn, Hợp đồng khung, Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe.