Niêm yết In

CHƯƠNG III: NIÊM YẾT

Điều 7: Nguyên tắc chung

7.1 Các quy định về Niêm yết nhằm bảo đảm tính công khai đối với các thông tin về Xe, tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các Nhà xe, bảo đảm chất lượng xe và quyền lợi tối ưu cho Khách hàng. Tất cả các xe được Niêm yết đều luôn ở tình trạng sẵn sàng cho thuê trừ khi xe ở thái bận được thể hiện bằng ký hiệu riêng biệt trên Bảng giao dịch.

7.2 Sàn Giao Dịch có toàn quyền quy định các Điều kiện niêm yết, Nội dung niêm yết và các vấn đề khác liên quan tới việc Niêm yết tuỳ từng thời điểm và cập nhật trong Quy chế sàn để nâng cao chất lượng xe và chất lượng dịch vụ.

Điều 8: Điều kiện niêm yết

8.1 Xe được Niêm yết trên Sàn Giao Dịch khi có đủ các điều kiện sau:

i) Tình trạng pháp lý của Xe: Nhà xe phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với Xe mà Nhà xe dự định sẽ Niêm yết, bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

- Bản sao giấy đăng ký xe;

- Thoả thuận/hợp đồng cho thuê xe/ủy quyền quản lý và sử dụng xe/thoả thuận hợp tác kinh doanh hoặc các thoả thuận khác giữa Nhà xe và chủ sở hữu hợp pháp của xe chứng minh quyền sử dụng, quyền cho thuê, quyền thực hiện dịch vụ vận chuyển của Nhà xe;

ii) Bảo hiểm bắt buộc: Xe phải có giấy chứng nhận bảo hiểm cho các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật được ban hành tuỳ từng thời điểm, được áp dụng cho xe ô tô, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách;

iii) Tiêu chuẩn kỹ thuật của Xe: Xe phải có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và trong thời gian có hiệu lực;

iv) Tiêu chuẩn khác: Các tiêu chuẩn khác đối với Xe cho thuê hoặc vận chuyển theo quy định của Pháp luật được ban hành tùy từng thời điểm.

8.2 Sàn Giao Dịch có toàn quyền thẩm định và đánh giá các Điều kiện niêm yết đối với Xe được Nhà xe đăng ký Niêm yết. Tuy nhiên, quy định này không loại trừ trách nhiệm của Nhà xe trong việc kê khai trung thực và bảo đảm Xe đăng ký Niêm yết phải tuân thủ và luôn đáp ứng đầy đủ các Điều kiện niêm yết nêu trên trong suốt thời gian Xe được niêm yết trên Sàn Giao Dịch.

Điều 9: Nội dung niêm yết

9.1 Nhà xe có trách nhiệm gửi đầy đủ và chính xác các thông tin niêm yết theo quy định tại Điều 9.2 tới Sàn Giao Dịch theo các phương thức quy định tại phần Phương thức Liên hệ.

9.2 Nội dung niêm yết bao gồm:

- Nơi đăng ký vận chuyển/cho thuê (tỉnh/thành và quận/huyện);

- Hãng sản xuất;

- Loại xe;

- Số chỗ;

- Tình trạng có lái/không lái;

- Màu xe;

- Năm bắt đầu sử dụng;

- Các thông số thiết kế, kỹ thuật, mỹ thuật, đặc điểm khác của Xe;

- Hình ảnh thực của Xe;

- Bảng giá: Bảng cước phí vận chuyển/Bảng giá thuê xe;

- Trị giá Tài sản bảo đảm tối thiểu và các loại tài sản bảo đảm được chấp nhận (đối với xe cho tự lái).

9.3 Ngoài những Nội dung niêm yết nêu trên, Sàn Giao Dịch có quyền yêu cầu Nhà xe cung cấp thêm các thông tin khác về Xe niêm yết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau:

- Biển số xe;

- Họ tên, điện thoại liên lạc của Lái xe (đối với xe có lái);

- Các giấy tờ chứng minh Xe đủ điều kiện Niêm yết theo quy định tại Khoản 8.1 Điều 8.

Điều 10: Thời điểm niêm yết

10.1 Sau khi nhận được thông tin về Nội dung niêm yết và đánh giá các Điều kiện niêm yết, Sàn Giao Dịch sẽ quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận Niêm yết. Trong trường hợp từ chối Niêm yết, Sàn Giao Dịch sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới Nhà xe và nêu rõ lý do.

10.2 Trong trường hợp Sàn Giao Dịch chấp thuận Niêm yết, Thời điểm niêm yết sẽ được tính từ thời điểm Nội dung niêm yết đuợc hiển thị trên Bảng giao dịch. Kể từ Thời điểm niêm yết, Nhà xe có nghĩa vụ công bố, cập nhật Nội dung niêm yết, Sàn Giao Dịch có nghĩa vụ bảo đảm cho Xe được niêm yết được giao dịch tuân thủ đúng theo Quy chế sàn.

Điều 11: Huỷ niêm yết

11.1 Việc Niêm yết Xe trên Sàn Giao Dịch sẽ bị huỷ trong các trường hợp sau:

i) Nhà xe bị chấm dứt tư cách Thành viên theo quy định tại Điều 6;

ii) Xe được niêm yết không còn đáp ứng đủ các Điều kiện niêm yết quy định tại Điều 8;

iii) Nhà xe quyết định Hủy niêm yết đối với Xe và trong trường hợp Sàn Giao dịch vi phạm các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng khung;

iv) Sàn Giao dịch quyết định áp dụng chế tài Hủy niêm yết đối với Xe được Niêm yết trong trường hợp Nhà xe vi phạm nghĩa vụ Công bố thông tin hoặc các nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng khung;

v) Hợp đồng khung bị chấm dứt;

vi) Điểm xe thấp hơn Điểm tối thiểu chiểu theo Quy định về Đánh giá Thành viên;

vii) Nhà xe có thể yêu cầu Sàn Giao dịch Huỷ niêm yết bằng cách xóa Xe khỏi Bảng giao dịch thông qua Tài khoản trực tuyến và tại thời điểm Huỷ niêm yết không có bất kỳ Yêu cầu đặt xe hoặc Lệnh đặt xe nào của Khách hàng đối với Xe đó.

11.2 Việc Huỷ niêm yết có thể áp dụng đối với một hoặc nhiều Xe được Niêm yết của Nhà xe. Huỷ niêm yết có hiệu lực kể từ thời điểm thông tin về Xe được dỡ bỏ khỏi Bảng giao dịch. Khi một Xe hoặc một số Xe bị huỷ niêm yết, Nhà xe vẫn có nghĩa vụ Công bố thông tin và bảo đảm cho các Xe niêm yết khác được giao dịch theo đúng trình tự quy định tại Quy chế sàn.

11.3 Trong trường hợp Huỷ niêm yết quy định tại Điều 11.1.vii, Nhà xe có quyền yêu cầu Niêm yết lại Xe đã bị huỷ niêm yết tại bất kỳ thời điểm nào với điều kiện phải tuân thủ quy định về Niêm yết tại chương này.

11.4 Trong trường hợp Nhà xe quyết định Hủy niêm yết đối với Xe được Niêm yết, Nhà xe phải thông báo cho Sàn Giao Dịch bằng phương thức liên hệ được Sàn Giao Dịch chấp nhận, Nhà xe phải thực hiện các nghĩa vụ nếu có của mình trong quá trình giao dịch. Trước khi thời điểm Hủy niêm yết có hiệu lực, Nhà xe phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về Niêm yết, Công bố thông tin theo quy định của Quy chế sàn.

11.5 Trong trường hợp Sàn Giao Dịch quyết định Hủy niêm yết đối với Xe được Niêm yết, Sàn Giao Dịch phải thông báo cho Nhà xe bằng phương thức liên hệ được quy định trong Quy chế sàn, trong đó nêu rõ những lý do Hủy niêm yết. Sàn Giao Dịch phải dừng thực hiện các giao dịch đối với Xe trước thời điểm Hủy niêm yết.