Công bố và cập nhật thông tin In

CHƯƠNG IV: CÔNG BỐ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

Điều 12: Nghĩa vụ Công bố và Cập nhật thông tin của Nhà xe

12.1 Nghĩa vụ Công bố thông tin của Nhà xe được áp dụng đối với từng Xe được niêm yết trên Sàn Giao Dịch. Kể từ Thời điểm niêm yết và trong suốt thời gian Xe được Niêm yết trên Sàn giao dịch, Nhà xe phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về Công bố và cập nhật thông tin theo quy định tại điều này.

12.2 Nhà xe có trách nhiệm thông báo và cập nhật thông tin về Xe được Niêm yết cho Sàn Giao Dịch khi:

i) Có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các Điều kiện niêm yết quy định tại Điều 8 so với các Điều kiện niêm yết mà Nhà xe đã thông báo cho Sàn Giao Dịch tại thời điểm gần nhất trước đó;

ii) Có bất kỳ thay đổi nào về Nội dung niêm yết quy định tại Điều 9 so với Nội dung niêm yết mà Nhà xe đã thông báo cho Sàn Giao Dịch tại thời điểm gần nhất trước đó và đang được hiển thị trên Bảng giao dịch, đặc biệt là các thay đổi về Lịch xe;

iii) Có bất kỳ thay đổi nào khác có thể ảnh hưởng tới chất lượng của Xe được Niêm yết hoặc ảnh hưởng tới việc thực hiện các giao dịch cụ thể đối với Xe được Niêm yết.

12.3 Nhà xe có thể Công bố và Cập nhật thông tin bằng 2 phương thức:

i) Cập nhật những nội dung thay đổi thông qua chức năng Quản trị Tài khoản trên Trang web; Ngay sau khi những thay đổi đó được chấp nhận, những thông tin thay đổi được xem là đã được cập nhật.

ii) Thông báo cho Sàn giao dịch về nội dung thay đổi theo các phương thức và địa chỉ nêu tại phần Phương thức Liên hệ.

12.4 Cho đến khi Sàn Giao Dịch chưa nhận được thông báo nào của Nhà xe, hoặc chức năng của Trang web chưa chấp nhận thay đổi, các thông tin về Xe đang được niêm yết được coi là thông tin chính thức được Công bố.

12.5 Đối với các thay đổi liên quan tới Điều kiện niêm yết, trong thời hạn ba (03) Ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho Sàn Giao Dịch theo quy định tại Điều 12.3, Nhà xe phải gửi cho Sàn Giao Dịch các tài liệu liên quan tới những thay đổi đó.

Điều 13: Nghĩa vụ Công bố thông tin của Khách hàng

13.1 Khi trở thành Thành Viên của Sàn Giao Dịch, Khách hàng có nghĩa vụ công bố và tự cập nhật chính xác và kịp thời các thay đổi liên quan tới thông tin về Khách hàng thông qua Tài khoản trực tuyến của Khách hàng mở tại Sàn Giao Dịch. Trong trường hợp không thể tự cập nhật được, Khách hàng có thể thông báo cho nhân viên của Sàn Giao Dịch để cập nhật kịp thời các thông tin của Khách hàng tại Sàn Giao Dịch theo quy định tại Điều 4.2.

13.2 Ngoài nghĩa vụ nêu tại Điều 13.1, các Khách hàng thuê Xe tự lái còn có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và chính xác thông tin về nhân thân và Tài sản bảo đảm cho Sàn Giao Dịch tại thời điểm đặt xe theo quy định tại Quy chế sàn.

Điều 14: Nghĩa vụ cập nhật thông tin của Sàn Giao Dịch

14.1 Trong trường hợp Khách hàng và Nhà xe không thể tự cập nhật được các nội dung thay đổi quy định tại Điều 12 và Điều 13, trong thời hạn không quá mười (10) phút kể từ khi nhận được nội dung Công bố thông tin của Khách hàng và của Nhà xe liên quan tới các Nội dung niêm yết, Sàn Giao Dịch có trách nhiệm đăng tải và cập nhật chính xác nội dung thông tin đó trên Bảng giao dịch.

14.2 Trong trường hợp Nhà xe thông báo hoặc cập nhật sự thay đổi các thông tin liên quan đến Điều kiện niêm yết, trong thời hạn không quá ba (03) Ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo và các tài liệu kèm theo của Nhà xe, Sàn giao dịch sẽ thẩm định và gửi quyết định của Sàn giao dịch bằng văn bản về hướng xử lý đối với Xe niêm yết.