Giám sát hoạt động In

CHƯƠNG VII: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

Điều 23 Giám sát hoạt động công bố thông tin

23.1 Sàn Giao Dịch có toàn quyền giám sát và kiểm soát nội dung thông tin mà Nhà xe và Khách hàng cung cấp lên Trang web.

23.2 Để đảm bảo Sàn Giao Dịch hoạt động một cách hiệu quả và mang lại lợi ích cho Thành viên, các Thành viên cam kết:

i) Không đưa những thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, những thông tin có nội dung không lành mạnh, trái với quy phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục lên Trang web;

ii) Không cung cấp các thông tin mang tính chất quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Sàn Giao Dịch;

iii) Cập nhật chính xác các thông tin liên quan đến Xe được niêm yết trên Bảng giao dịch, thông tin về Khách hàng theo quy định của Quy chế sàn;

Điều 24 Giám sát hoạt động giao dịch và tổ chức giao dịch

24.1 Sàn Giao Dịch có quyền và trách nhiệm giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động giao dịch giữa Sàn Giao Dịch, Nhà xe và Khách hàng, ở tất cả các bước giao dịch mô tả tại Điều 15 của Quy chế sàn này.

24.2 Hoạt động giám sát của Sàn Giao Dịch nhằm mục đích:

i) Bảo đảm cho Xe niêm yết được giao dịch theo đúng điều kiện, quy trình và thủ tục quy định tại Quy chế sàn này;

ii) Bảo đảm Khách hàng, Nhà xe và nhân viên của Sàn Giao Dịch tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về giao dịch quy định tại Quy chế sàn và Hợp đồng vận chuyển/Hợp đồng thuê xe;

iii) Bảo đảm chất lượng xe và chất lượng dịch vụ do Nhà xe cung cấp trên cơ sở các Điều kiện niêm yết do Nhà xe công bố;

iv) Phát hiện các hành vi vi phạm, các sai sót hoặc nhầm lẫn do các Khách hàng, Nhà xe và nhân viên của Sàn Giao Dịch gây ra để kịp thời ngăn chặn, xử lý và khắc phục hậu quả.

24.3 Để thực hiện các hoạt động giám sát nêu trên, Sàn Giao Dịch có toàn quyền sử dụng các phương thức, phương tiện và dụng cụ không trái với các quy định của pháp luật nhằm quan sát, theo dõi và kiểm soát các Thành viên trong quá trình giao dịch.

Điều 25 Giám sát hoạt động thưởng điểm và phạt điểm

25.1 Để đảm bảo sự bình đẳng cho các Nhà xe và Khách hàng khi tham gia giao dịch, Sàn Giao Dịch áp dụng việc đánh giá điểm, cộng điểm và phạt điểm đối với Nhà xe, Khách hàng và Xe được niêm yết.

25.2 Các nguyên tắc thưởng điểm và phạt điểm được nêu trong Phụ lục “Một số quy định chung về Đánh giá Thành viên”.