Điều khoản thi hành In

CHƯƠNG IX:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28 Điều khoản thi hành

28.1 Quy chế sàn này được ban hành theo Quyết định số: ECN_QD/2008. FORMTEXT 010 ngày 10/11/2008 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại ECONN Việt Nam. ECONN có toàn quyền sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Quy chế sàn tại bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với các giao dịch thực tế và hoạt động của Sàn Giao Dịch. Mọi sửa đổi sẽ được thông báo trên Trang web, trở thành một phần không tách rời của bản Quy chế sàn này và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký thông báo sửa đổi.

28.2 Quy chế sàn có hiệu lực kể từ ngày ban hành nêu trên và có giá trị ràng buộc tất cả các Thành viên của Sàn Giao Dịch khi được công bố trên Trang web.

28.3 Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn Giao Dịch, tất cả các Thành viên đều được cung cấp hoặc đã được đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định trong Quy chế sàn này và các bản sửa đổi, bổ sung tuỳ từng thời điểm.